مروان قصاب باشي، بدون عنوان ١٩٦٦

مروان قصاب باشي، بدون عنوان ١٩٦٦